ECGC (Amsterdam)

Het European Center for Global Challenges
is een recent opgerichte, onafhankelijke denktank, met als primaire doelstelling het stimuleren van internationale expertdialogen met betrekking tot urgente kwesties, waaronder veiligheid en interculturele communicatie. Het centrum opereert als een autonome expertgemeenschap vrij van enige specifieke politieke of ideologische positie, en streeft naar het cultiveren van een omgeving die wordt gekenmerkt door respectvolle en goed onderbouwde discussies. De organisatie heeft als doel autoritaire en populistische tendensen in hedendaagse publieke discussies tegen te gaan, waarbij ze pleit voor de prioriteit van de vrije uitwisseling van ideeën en ze ondersteunt onderzoek in de sociale wetenschappen.
Het inauguratierapport van het ECGC met als titel “Rusland Onder Niet-Militaire Druk: Verwachtingen, Realiteiten en Lessen van Sancties”, fungeert als fundament voor haar missie. Het biedt een diepgaande analyse van de impact en implicaties van economische en diplomatieke druk op Rusland.
Het ECGC streeft ernaar om te dienen als een centrum voor een rationele en open dialoog, met als doel het bevorderen van een veiligere en inclusievere wereldcommunity.
Het rapport is opgesteld in het kader van het programma “Onafhankelijke Expertsplatform” van het European Center for Global Challenges. Dit initiatief nodigt een breed scala aan specialisten uit om bij te dragen aan het onderzoek, zonder enige ideologische of organisatorische binding met het centrum. Studies uitgevoerd binnen dit kader kunnen verschillende standpunten omvatten, zelfs als die tegenstrijdig zijn. De enige leidende principes voor deze activiteiten zijn wetenschappelijke nauwkeurigheid en openheid voor kritische analyse.